Ajuntament de Figueroles

PIC (Punt d'Informació Catastral)
    També des de fa més d'un any el consistori d'esta localitat és Punt d'Informació Cadastral a través del qual, els veïns i veïnes del municipi poden obtindre de forma gratuïts certificats cadastrals de tots els seus béns, en la seua pròpia localitat. D'esta manera, s'evitaran desplaçaments a l'oficina de Cadastre de Castelló i les taxes que la dita oficina liquida per l'emissió dels certificats. Preguntes més freqüents sobre el Punt d'Informació Cadastral (PIC) 1. Què és l'Oficina Virtual de Cadastre? 2. Requisits d'accés a l'oficina Virtual 3. Procediment de registre d'Administracions i Institucions 4. Suport d'usuaris 5. Catàleg de servicis 6. Seguretat 7. Ajuntament de Figueroles PIC 8. Formulari de sol·licitud d'alta en l'oficina virtual del cadastre.

1.- Què és l'Oficina Virtual de Cadastre?

L'OVC és la finestreta telemàtica de la Direcció General del Cadastre per a l'atenció a l'usuari. A través de la mateixa els ciutadans, les entitats públiques, l'Administració de Justícia i les altres institucions que col·laboren (notaris, registradors de la propietat), poden realitzar consultes, obtindre certificats i realitzar gestions que realitzaven en les Gerències del Cadastre.

2.-Requisits d'accés a l'oficina Virtual

Els usuaris que vullguen accedir als servicis de consulta i certificació de dades cadastrals, poden fer-ho de dos formes:

-Per a tots els servicis que precisen acreditació de la identitat de l'usuari i la seguretat dels accessos (com la consulta de les dades cadastrals protegides i obtenció de certificats telemàtics cadastrals dels béns immobles de la seua titularitat), han de disposar de la certificació electrònica X509.3 emesa per les autoritzacions de certificació reconeguda per la Direcció General del Cadastre. -Per a consulta de dades cadastrals no protegits i la comprovació dels certificats cadastrals telemàtics, l'accés és lliure.

3.-Procediment de registre d'Administracions i Institucions

Per a obtindre l'autorització d'accés al servici, les Administracions Públiques o Institucions, hauran d'omplir un formulari i dirigir-ho a la Gerència o Subgerència del Cadastre que corresponga al seu àmbit territorial, o directament a la Direcció General del Cadastre. Una vegada la sol·licitud d'accés per la Gerència o Subgerència del Cadastre, la Direcció General del Cadastre resoldrà el que siga procedent, autoritzant l'accés amb les limitacions necessaris per a assegurar els principis de competència, idoneïtat i proporcionalitat, comunicant-ho a l'òrgan sol·licitant.

4.-Suport d'usuaris

Els usuaris de l'OVC poden sol·licitar informació i ajuda sobre els servicis cadastrals en Internet, a través de la Línia Directa del Cadastre, cridant al 902 37 36 35. Els usuaris registrats poden sol·licitar informació a través dels servicis informàtics de les Gerències i Subdelegacions del Cadastre a través de les quals van sol·licitar la seua autorització d'accés.

5.-Catàleg de servicis

L'OVC proporciona els servicis següents:

1.-Consulta de dades i obtenció de certificats cadastrals telemàtics. A través de del mateix els titulars cadastrals poden consultar les dades cadastrals dels béns immobles de la seua titularitat que estiguen incorporats a la Base de Dades Nacionals del Cadastre i obtindre certificats cadastrals telemàtics. Els certificats cadastrals telemàtics tenen la mateixa validesa que els expedits pels òrgans competents del Cadastre en el paper amb la firma manuscrita. Hi ha dos opcions: -Certificat de tots els béns del titular (o bé de la circumstància de no ser titular). -Certificat d'un bé immoble. 2.-Gestió de certificacions obtingudes pels titulars. Açò permet al titular activar o desactivar els certificats que s'hagen obtingut amb anterioritat. Si s'opta per desactivar, no podrà ser comprovada per tercers ni la integritat del seu contingut, per la qual cosa es perdrà la seua validesa legal. 3.-Accés a consultes i certificats telemàtics realitzats per tercers. Cada titular cadastral podrà conéixer, els accessos telemàtics a les dades protegides dels béns immobles de la seua titularitat realitzats pels usuaris registrats i autoritzats per la Direcció General del Cadastre. 4.-Accés lliure. -Comprovació de certificats cadastrals telemàtics. Qualsevol persona podrà realitzar la comprovació de l'autenticitat i integritat d'un certificat cadastral telemàtic, sempre que es dispose d'una còpia del mateix o del codi electrònic de verificació. -Consulta de dades cadastrals no protegits. Es posaran consultar de forma lliure les dades cadastrals no protegits que són els incorporats a la Base de Dades Nacionals del Cadastre.

6.-Seguretat

Totes les dades intercanviades (com a nom d'usuari, contrasenya, dades cadastrals) no poden ser interceptats els tercers. Recomanacions adoptades pels usuaris en la utilització del servici:

-Quan s'esta accedint a l'aplicació en mode personalitzat i s'absent del seu lloc de treball, cal tancar el navegador amb què s'esta treballant o bé bloquejar la pantalla de l'ordenats amb una contrasenya. -Alguns navegadors proporcionen la possibilitat de recordar la parella usuari/contrasenya en accessos posteriors, per seguretat cal descartar esta opció. -Si s'accedix des del lloc de treball o lloc públic, a la informació cadastral, no has de deixar instal·lat el seu certificat X509, o bé cal protegir este accés amb una contrasenya.

Els usuaris que accedixen al servici per mitjà de nom d'usuari i contrasenya. És recomanable, que cada vegada que trie una contrasenya esta haurà de tindre almenys 8 dígits compostos per lletres i números. A més s'hauria de tindre en compte les següents recomanacions.

-No ha de tindre relació amb el nom del propi usuari. -No ha de tindre relació amb la seua organització. -No ha de ser un nom comú, dies de setmana, mesos…. -No ha de ser una seqüència de teclat. -No ha de ser una contrasenya utilitzada amb anterioritat. -No ha d'escriure-la en un paper, cal memoritzar-la. -No de be emmagatzemar-se en un arxiu. -No ha de ser la mateixa per a distintes te comptes manejats per una mateixa persona, ni per a distints comptes pertanyents al mateix organisme.

7.-Ajuntament de Figueroles Punt d'Informació Cadastral

De conformitat amb la Resolució de 29 de març del 2005, de la Direcció General del Cadastre, per la que s'aprova el règim d'establiment i funcionament dels punts d'Informació Cadastral, per a obtindre l'autorització d'un punt d'un Punt d'Informació Cadastral, les entitats interessades hauran d'omplir un formulari de sol·licitud, i dirigir-ho a la Gerència o Subgerència de Cadastre. Una vegada informada la sol·licitud d'establiment del punt d'Informació Cadastral per la Gerència o Subgerència del Cadastre, la Direcció del Cadastre resoldrà el que siga procedent i, si és el cas, autoritzarà l'establiment i la incorporació dels empleats proposats com a usuaris PIC, comunicant-ho a l'òrgan sol·licitant. Una vegada s'autoritze l'accés, es generarà un usuari per cada una de les persones que vagen a accedir al servici, la qual cosa es comunicarà al responsable firmant de la sol·licitud. La presentació de la sol·licitud firmada pel responsable de l'Administració o Institució competent, implicarà l'acceptació i compromís de compliment de totes les normes i condicions de seguretat i d'accés al servici per part de tots els usuaris autoritzats.

8.-Formulari de sol·licitud d'alta en l'oficina virtual del cadastre.

Els òrgans de les Administracions i Institucions Públiques, referides en l'apartat Dos de la Disposició Addicional Segona DE LA Llei 24/2001, de 27 de desembre, podran consultar i obtindre certificats per mitjans telemàtics de les dades dels béns immobles que es troben en poder de la Base de Dades Nacionals de Cadastre. Els usuaris que sol·liciten informació sobre este servici deuen tindre en compte que les dades de nom i NIF que figuren en el certificat han de coincidir amb els que s'aporten en el formulari d'alta per a este usuari. En cas que no siga els mateixos, la persona que es genere amb les dades aportades no tindrà validesa per a accedir a l'Oficina Virtual del Cadastre. Els certificats X509 han de ser de persona física. En cas d'accedir amb certificats de persona jurídica, el nom i NIF que s'obtinguen del certificat a fi de validar que l'usuari està Donat d'alta, seran els de la persona física associada al certificat.

 

Formulari de cerca

Site developed with Drupal